Το Δίκτυο

Η δημιουργία του Δικτύου “ Περιβαλλοντική Εκπαίδευση για την Αειφορία και Επιστήμη των Πολιτών” αποτελεί πρωτοβουλία του Εργαστηρίου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕργΠΕ-ΕΚΠΑ), στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου Cos4Cloud (HORIZON 2020, 2019-2023).
Η σύνδεση ανάμεσα στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση για την Αειφορία (ΠΕγΑ) και την Επιστήμη των Πολιτών (ΕτΠ) αποτελεί έναν νέο και αναδυόμενο χώρο διεθνώς, με σημαντική δυναμική και προοπτική, που επιδιώκει τη σύμπραξη και αμοιβαία αξιοποίηση πρακτικών και στρατηγικών της ΠΕγΑ και αντίστοιχων πρωτοβουλιών, δράσεων και εργαλείων ΕτΠ για το περιβάλλον, με πεδία εφαρμογής το σχολείο και την κοινότητα, και με στόχους την κινητοποίηση, μάθηση και ενδυνάμωση των νέων πολιτών απέναντι σε σύγχρονες προκλήσεις της αειφορίας, μέσα από την επιστήμη και την κοινωνική συμμετοχή.

Στις επιδιώξεις του Δικτύου είναι να προωθήσει τις αρχές της ανοικτής επιστήμης και εκπαίδευσης, της συνεργατικής έρευνας και της συμμετοχικής μάθησης, οι οποίες έχουν τεθεί ως προτεραιότητες από την Ευρωπαϊκή Ένωση, και να συμβάλλει σε όλες τις δράσεις του Cos4Cloud που επιδιώκουν τη σύνδεση της ΕτΠ με το Ευρωπαϊκό Νέφος Ανοικτής Επιστήμης (European Open Science Cloud – EOSC). Το ΕργΠΕ- ΕΚΠΑ αναλαμβάνει τη σύσταση του Δικτύου στον ελληνικό χώρο με την προοπτική επέκτασής του στον ευρωπαϊκό και τον διεθνή χώρο, κατά τη διάρκεια αλλά και μετά την ολοκλήρωση του έργου Cos4Cloud.

Το Δίκτυο αποσκοπεί να λειτουργήσει ως ένας δημιουργικός χώρος ανταλλαγής, συνεργασίας και κοινής δράσης ανάμεσα σε εκπαιδευτικούς, ερευνητές και πολίτες, μαθητές και φοιτητές, εκπροσώπους της κοινωνίας των πολιτών και ομάδων εθελοντών, φορέων της δημόσιας πολιτικής και διοίκησης και της τοπικής αυτοδιοίκησης και ιδιωτικών επιχειρήσεων. Στο πλαίσιο αυτού θα προτείνονται, δοκιμάζονται και προωθούνται καινοτόμα σχέδια εκπαιδευτικών προγραμμάτων και δράσεων, θα ανταλλάσσονται ιδέες και καλές πρακτικές και θα διοργανώνονται εκδηλώσεις (π.χ. ημερίδες, σεμινάρια, webinars, εργαστήρια) με εθνική και ευρωπαϊκή συμμετοχή. Τα σχολεία, οι τοπικές κοινότητες και οι νέοι θα είναι στο επίκεντρο όλων αυτών πρωτοβουλιών και βασική επιδίωξη είναι η ανάπτυξη συμπράξεων και κοινών σχεδίων δράσης ανάμεσα σε διαφορετικές περιοχές και χώρες της Ευρώπης και του κόσμου.

Επιστήμη των Πολιτών

Ως “Επιστήμη των Πολιτών” (Citizen Science) ορίζεται η εθελοντική συμμετοχή απλών πολιτών, δηλαδή μη-επαγγελματιών επιστημόνων, σε διαδικασίες επιστημονικής έρευνας, όπως συλλογής, επεξεργασίας και ερμηνείας δεδομένων, μέσω παρακολούθησης, παρατήρησης, καταγραφής ή υποβοήθησης και μεσολάβησης των διαδικασιών αυτών με την παραχώρηση ή κατασκευή τεχνολογιών και εργαλείων, σε οργανωμένα προγράμματα ή δράσεις μικρότερης ή μεγαλύτερης κλίμακας, με την καθοδήγηση ή συνεργασία επιστημόνων ή άλλων επιστημονικών φορέων.

Ο όρος έκανε επίσημα την εμφάνισή του σχετικά πρόσφατα, όμως στην πραγματικότητα η ιστορία του πεδίου ξεκινάει πολύ νωρίτερα. Πολλές από τις επιστημονικές δραστηριότητες μέχρι και τα μέσα του 19ου αιώνα προέρχονταν σχεδόν αποκλειστικά από “ερασιτέχνες” επιστήμονες.

Το σύγχρονο κίνημα και οι πρακτικές με τις οποίες καθιερώνεται επίσημα ο όρος “Επιστήμη των Πολιτών” τοποθετείται στα τέλη του 20ου αιώνα. Πρωτοπόροι και εισηγητές του οι Αμερικανοί επιστήμονες Alan Irwin και Richard Bonney, οι οποίοι προτείνουν μια επιστήμη για τους πολίτες και από τους πολίτες (“a science for the people” and “a science by the people”).

Το Δίκτυο σε αριθμούς

ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ

ΜΕΛΗ

ΔΡΑΣΕΙΣ

ΜΑΘΗΤΕΣ

ΣΧΟΛΕΙΑ

Εργαστήριο  Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης

Το Εργαστήριο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης ανήκει στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Φιλοσοφικής Σχολής του ΕΚΠΑ. Ιδρύθηκε το 2004 από το Τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας, ως διοικητική και επιστημονική μετεξέλιξη του παλαιότερου Κέντρου Περιβαλλοντικής Αγωγής (ΚεΠΑ). Ως ακαδημαϊκή δομή επιτελεί ερευνητικό, εκπαιδευτικό, επιμορφωτικό, αναπτυξιακό, συμβουλευτικό και κοινωνικό έργο στα αντικείμενα της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΠΕ) και της Εκπαίδευσης για την Αειφόρο Ανάπτυξη (ΕΑΑ). Η επιστημονική ομάδα του Εργαστηρίου αποτελείται από την Διευθύντρια κ. Μαρία Δασκολιά, Αναπλ. Καθηγήτρια Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης του Παιδαγωγικού Τμήματος Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, άλλα συνεργαζόμενα μέλη ΔΕΠ του Τμήματος, μέλη ΔΕΠ άλλων Τμημάτων και Πανεπιστημίων, διδάκτορες, διδακτορικούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές του Τμήματος, ειδικό εργαστηριακό προσωπικό, καθώς και εκπαιδευτικούς με εξειδίκευση και εμπειρία στην ΠΕ/ΕΑΑ.

Μετάβαση στο περιεχόμενο