ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

 

Το Εκπαιδευτικό Δίκτυο “Περιβαλλοντική Εκπαίδευση για την Αειφορία και Επιστήμη των Πολιτών”, εφεξής «ΠΕγΑΕτΠ», αναγνωρίζει την κρισιμότητα της προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των φυσικών προσώπων και της σύννομης και ορθής επεξεργασίας τους. Στο πλαίσιο αυτό, το ΠΕγΑΕτΠ συμμορφώνεται με τις βασικές αρχές επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων, σέβεται τα δικαιώματα των φυσικών προσώπων και διασφαλίζει ότι τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τα οποία έχει στην κατοχή του:

 

 • Συλλέγονται έπειτα από συγκατάθεση του φυσικού προσώπου όπου απαιτείται,
 • Συλλέγονται για καθορισμένους, ρητούς και νόμιμους σκοπούς,
 • Υφίστανται επεξεργασία μόνο για τους σκοπούς, για τους οποίους έχουν συλλεχθεί ή/ και για νομικούς και κανονιστικούς λόγους ή/ και για την προάσπιση του δημοσίου συμφέροντος,
 • Δεν υποβάλλονται σε περαιτέρω επεξεργασία πέραν του ορισμένου σκοπού,
 • Είναι κατάλληλα, συναφή και περιορίζονται στα ελάχιστα απαραίτηταγιατους σκοπούς επεξεργασίας,
 • Υπόκεινται σε νόμιμη επεξεργασία σύμφωνα με τα δικαιώματα των φυσικώνπροσώπων, είναι ακριβή και επικαιροποιούνται, όταν απαιτείται και ειδικάπριντηλήψηκρίσιμωναποφάσεωνγιαταφυσικάπρόσωπα,
 • Δεν τηρούνται για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο από αυτό που απαιτείται γιατο σκοπό της επεξεργασίας
 • Διατηρούνται ασφαλή από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, απώλεια ή καταστροφή,
 • Διαβιβάζονται σε τρίτους μόνο υπό την προϋπόθεση ότι απαιτείται σαφώς από την Νομοθεσία / Κανονιστικό πλαίσιο ή όταν επιβάλλεται για να ολοκληρώσουμε μία υπηρεσία μας.

 

Παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά την παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων του ΠΕγΑΕτΠ. Με τη χρήση των ιστοσελίδων μας ή/και την υπογραφή της σχετικής δήλωσης συγκατάθεσης, όπουαυτή εφαρμόζεται, αποδέχεστε ανεπιφύλακτα τις πρακτικές που περιγράφονται στηνπαρούσα Πολιτική και της οποίας οι όροι διέπουν εφεξής τη μεταξύ μας σχέση και ενσωματώνονται στους όρους χρήσης της κάθε υπηρεσίας μας.

 

1.     Υπεύθυνος Επεξεργασίας – Στοιχεία επικοινωνίας

 

Το Εκπαιδευτικό Δίκτυο ΠΕγΑΕτΠ αποτελεί πρωτοβουλία του Εργαστηρίου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕργΠΕ-ΕΚΠΑ). Το ΕργΠΕ-ΕΚΠΑ είναι υπεύθυνος επεξεργασίας με τα εξής στοιχεία επικοινωνίας:

 • Διεύθυνση Έδρας: Παιδαγωγικό Τμήμα Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης , Φιλοσοφική Σχολή (γραφείο 522), Πανεπιστημιούπολη, 15784, Αθήνα
 • Τηλέφωνο: 2107277567
 • E – mail: info@eel.uoa.gr

 

2.     Τι είναι τα προσωπικά δεδομένα σας;

 

Στα προσωπικά δεδομένα σας ανήκει κάθε πληροφορία, σε χαρτί ή ηλεκτρονικό μέσο, η οποία είναι δυνατό να οδηγήσει, είτε απευθείας είτε συνδυαστικά με άλλαδεδομένα, στη μοναδική σας αναγνώριση / ταυτοποίηση ή στον εντοπισμό σας ωςφυσικό πρόσωπο. Στην κατηγορία αυτή ανήκουν, κατά περίπτωση, στοιχεία όπως Ονοματεπώνυμο, φυσικές & ηλεκτρονικές διευθύνσεις σας (emails), στοιχεία Ακαδημαϊκής Εκπαίδευσης & Επαγγελματικής εμπειρίας, αριθμοί σταθερών και κινητών τηλεφώνων σας και οποιαδήποτε άλλη πληροφορία επιτρέπει τη μοναδική ταυτοποίησή σας κατά τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (ΓΚΠΔΕΕ2016/679) και της εκάστοτε ισχύουσας Ελληνικής Νομοθεσίας (ιδίως του ν. 4624/2019, του  ν. 2472/1997 καθώς και του  ν. 3471/2006 στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών).

 

3.     Για ποιούς λόγους επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα και με ποια νομική βάση;

 

Επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα στα πλαίσια της σύννομης, και σύμφωνα με το σχετικό Νομοθετικό  & Κανονιστικό πλαίσιο για Φορείς Ανώτερης/ Ανωτάτης Εκπαίδευσης, συλλογής στοιχείων από αιτήσεις συμμετοχής σας σε σεμινάρια, από συμμετοχή σας σε Εκπαιδεύσεις που οργανώνονται από το ΠΕγΑΕτΠ, στο πλαίσιο της  , αλλά και στα πλαίσια της γενικότερης επικοινωνίας / υποστήριξης / πληροφόρησής σας. Ειδικότερα, το ΠΕγΑΕτΠ θα χρησιμοποιήσει τα προσωπικά σας δεδομένα για τους ακόλουθους σκοπούς επεξεργασίας:

 

 • Για την διαχείριση δεδομένων & στοιχείων στα πλαίσια της υλοποίησης κάποιου Εκπαιδευτικού Προγράμματος,
 • Για την υποστήριξη σχετικά με υπηρεσίες του ΠΕγΑΕτΠ και την απάντηση σε αιτήματα, ερωτήματά και προτάσεις σχετικά με το ΠΕγΑΕτΠ,
 • Για λόγους «εσωτερικής» διασφάλισης της ποιότητας των υπηρεσιών μας,
 • Για να παρέχουμε πληροφορίες σχετικές με υπηρεσίες και εκπαιδευτικά μας προγράμματα,.
 • Για εσωτερικές λειτουργίες και ανάλυση όπως εσωτερική διαχείριση, πρόληψη έναντι απάτης ,χρήση από πληροφοριακά συστήματα διοίκησης και ελέγχου
 • Για την ανάλυση επισκεψιμότητας ιστοσελίδων και τη βελτίωση της εμπειρίας σας και για να σας παρέχουμε πληροφορίες σχετικές με το Δίκτυο (υπηρεσίες, εκπαιδευτικά προγράμματα, γενική/ τεχνική ενημέρωση κλπ)

 

Τα προσωπικά δεδομένα συλλέγονται σύμφωνα με τον ΓΚΠΔ και την ισχύουσα νομοθεσία, είτε με την έναρξη της σχέσης σας με το ΠΕγΑΕτΠ είτε και μεταγενέστερα και αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας με νομική βάση:

 • Τη συγκατάθεσή σας, όταν απαιτείται (π.χ Για ταυτοποίηση και επικοινωνία μαζί σας)
 • Την εκτέλεση μιας μεταξύ μας σύμβασης
 • Την εκπλήρωση των νομικών μας υποχρεώσεων
 • Τη διαφύλαξη ζωτικού συμφέροντος
 • Την εκπλήρωση καθήκοντος για το δημόσιο συμφέρον
 • Τη διαφύλαξη έννομου συμφέροντός μας

 

4.     Ποιοι οι  τρόποι συλλογής των προσωπικών σας δεδομένων;

 

Το ΠΕγΑΕτΠ συλλέγει προσωπικά σας δεδομένα σε πραγματικό διαδραστικό χρόνο όταν χρησιμοποιείτε τον διαδικτυακό μας τόπο, τις υπηρεσίες μας ή αλληλεπιδράτε μαζί μας:

 

 • όταν καλείτε αριθμούς μας, όταν μας στέλνετε email ή συμπληρώνετε αίτηση για πληροφόρηση ή για κάποιο Εκπαιδευτικό πρόγραμμα,
 • στα πλαίσια της υλοποίησης Εκπαιδεύσεων,
 • όταν εγγράφεστε οικειοθελώς σε έντυπους ή ηλεκτρονικούς καταλόγους ώστε να λαμβάνετε έντυπα, ηλεκτρονικά ή με SMS ενημερωτικό υλικό ή άλλο υλικό μάρκετινγκ ή ανανεώνετε τις προτιμήσεις αυτές,
 • όταν επισκέπτεσθε την ιστοσελίδα μας μέσω της οποίας συλλέγουμε, μέσω cookies, τις απαραίτητες πληροφορίες από την τερματική σας συσκευή και το πρόγραμμα περιήγησής σας (browser).

 

5.     Ελαχιστοποίηση, αποθήκευση και διαγραφή των δεδομένων σας

 

Το ΠΕγΑΕτΠ θα σας ζητήσει πάντα τα ελάχιστα απαιτούμενα κατά νόμο προσωπικά σας δεδομένα για την υλοποίηση των Υπηρεσιών μας και την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτησή σας.

 

Το ΠΕγΑΕτΠ διατηρεί τα προσωπικά δεδομένα σας μόνο για όσο χρόνο λειτουργεί το δίκτυο κι εφόσον εξακολουθείτε να επιθυμείτε την παραμονή σας σε αυτό, βάσει του εκάστοτε σκοπού επεξεργασίας ενώ στη συνέχεια τα ανωνυμοποιεί ή τα καταστρέφει.

 

6.     ΠολιτικήCookies

 

Η ιστοσελίδα μας (https://eecs-net-eds.eu/) χρησιμοποιεί “cookies”. Τα cookies είναι διαδικτυακά «εργαλεία» συλλογής και ανάλυσης πληροφοριών που προέρχονται από συνεργαζόμενες ιστοσελίδες τρίτων φορέων ή από πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης, προκειμένου να μετρηθεί η επισκεψιμότητα, να βελτιωθεί η λειτουργία, το περιεχόμενο και η συνολική εμφάνιση της ιστοσελίδας μας και να προσαρμοστεί στις ανάγκες των χρηστών .

 

Με τη χρήση της δικής μας ιστοσελίδας, συμφωνείτε (opt-in) με την επεξεργασία τωνπροσωπικών σας δεδομένων που συλλέγονται από μηχανές αναζήτησης ή κοινωνικά δίκτυα, όπως π.χ. Google Analytics, Facebook social plug-ins, Google+ κλπ. (στα οποία δεν υφίσταται ουδεμία εμπλοκή, επιρροή ή έλεγχος εκ μέρους του ΠΕγΑΕτΠ)

 

Αν δεν επιθυμείτε τρίτα μέρη, όπως η Google, να λαμβάνουν πληροφορίες από την πλοήγησής σας μπορείτε να εξαιρεθείτε προβαίνοντας στην αντίστοιχη επιλογή όπως παρέχεται από την εκάστοτε Πολιτική Χρήσης που υπάρχει στην ιστοσελίδα κάθε τέτοιου τρίτου μέρους.

 

Παρότι τα περισσότερα προγράμματα περιήγησης (browsers) αποδέχονται αυτόματατη χρήση των cookies, μπορείτε πάντα να αλλάξετε τις ρυθμίσεις στον υπολογιστήσας, επιλέγοντας να μην αποδεχτείτε τα cookies, ή να σας ζητείται να αποδεχθείτε το κάθε ένα από αυτά χωριστά. Πλην όμως πρέπει να γνωρίζετε ότι κάτι τέτοιο θα περιορίσει το εύρος των διαθέσιμων σε σας δυνατοτήτων περιήγησης σε κάθε διαδικτυακή ιστοσελίδα.

 

7.     Διαβίβαση δεδομένων σας σε τρίτους

 

Κατά κανόνα το ΠΕγΑΕτΠ δεν διαβιβάζει τα προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτους παρά μόνο όταν απαιτείται σαφώς από την Νομοθεσία / Κανονιστικό πλαίσιο ή όταν επιβάλλεται για να ολοκληρώσουμε μία υπηρεσία μας και να εκπληρώσουμε αιτήματα σχετικά μετις εκ μέρους μας παρεχόμενες υπηρεσίες.

 

Τέτοια τρίτα μέρη ενδέχεται να είναι πχ. Εκπαιδευτικοί Προγραμμάτων/Συνεργαζόμενοι Φορείς/ Τεχνικό προσωπικό υποστήριξης ή όταν κληθούμε να συμμορφωθούμε με τη Νομοθεσία/Κανονισμούς για Φορείς Εκπαίδευσης ή/και να αποτρέψουμε σε βάρος μας και σε βάρος των Εκπαιδευόμενων μας έκνομες ενέργειες(π.χ. απάτη, εξύβριση, προσβολή προσωπικότητας κλπ.).

 

Συνεργαζόμαστε με έγκριτους Ακαδημαϊκούς και λοιπούς Συνεργάτες (Εισηγητές /Εκπαιδευτές) και προσπαθούμε να θέτουμε συμβατικούς περιορισμούς σε τρίτους που τυχόν λαμβάνουν τα προσωπικά σας δεδομένα, ώστε να διασφαλίσουμε στο μέτρο του δυνατού ότι τα χρησιμοποιούν σύμφωνα με την παρούσα Πολιτική και τους ισχύοντες κανονισμούς περί προστασίας δεδομένων.

 

8.     Ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων σας

 

Σε κάθε περίπτωση, λαμβάνουμε τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ώστε να διασφαλίσουμε ότι οι προσωπικές σας πληροφορίες μεταφέρονται, αποθηκεύονται και επεξεργάζονται, σύμφωνα με τα κατάλληλα πρότυπα και διαδικασίες ασφαλείας και σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Πολιτικής και τους εκάστοτε ισχύοντες Νόμους προστασίας δεδομένων.

 

Όποιος Συνεργάτης μας έχει πρόσβαση στις παραπάνω πληροφορίες, τις χρησιμοποιεί για να εξυπηρετήσει αποκλειστικά τους παραπάνω σκοπούς. Μοιραζόμαστε τις πληροφορίες που μας δίνετε αποκλειστικά με τους τρόπους που περιγράφονται στην παρούσα Πολιτική και σύμφωνα με τη ρητή και ειδική συγκατάθεσή σας ανά τύπο επεξεργασίας την οποία μπορείτε οποτεδήποτε και ελεύθερα να ανακαλέσετεμε επικοινωνία μαζί μας.

 

9.     Μη ζητηθείσα(εμπορική)επικοινωνία

Το ΠΕγΑΕτΠ δεν επιτρέπει τη χρήση της ιστοσελίδας μας ή των υπηρεσιών μας για μετάδοση μαζικών ή ανεπιθύμητων εμπορικών μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (spam) ή την μετάδοση στοχευμένων διαφημίσεων. Ακόμη, δεν επιτρέπουμε την αποστολή μηνυμάτων από και προς τους εγγεγραμμένους στο Εκπαιδευτικό Δίκτυο μας τα οποία χρησιμοποιούν ή περιέχουν μη έγκυρες ή παραποιημένες επικεφαλίδες, μη έγκυρα ή μη υπαρκτά ονόματα χώρου (domain names), τεχνικές απόκρυψης προέλευσης του κάθε μηνύματος, ψευδείς ή παραπλανητικές πληροφορίες ή παραβιάζουν τους όρους χρήσης ιστοσελίδων.

 

Δεν επιτρέπουμε και δεν εξουσιοδοτούμε καμία προσπάθεια χρήσης των υπηρεσιών μας με τρόπο που θα μπορούσε να βλάψει, απενεργοποιήσει, επιβαρύνει οποιοδήποτε μέρος των υπηρεσιών μας ή να παρεμποδίσει οποιονδήποτε επιθυμεί να χρησιμοποιήσει τις υπηρεσίες μας.

 

Αν θεωρήσουμε πως γίνεται κάποια μη εξουσιοδοτημένη ή ακατάλληλη χρήση σε οποιαδήποτε από τις υπηρεσίες μας, μπορούμε, χωρίςπροειδοποίηση, κατά την απόλυτη διακριτική μας ευχέρεια, να λάβουμε τα κατάλληλα μέτρα για να εμποδίσουμε μηνύματα από έναν συγκεκριμένο χώρο στο διαδίκτυο (domain), έναν διακομιστή μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ή μια διεύθυνση IP. Έχουμε  τη δυνατότητα να διαγράψουμε αμέσως οποιονδήποτε λογαριασμό κάνει χρήση των υπηρεσιών μας, ο οποίος κατά την απόλυτη διακριτική μας ευχέρεια, μεταδίδει ή συνδέεται με τη μετάδοση οποιωνδήποτε μηνυμάτων που παραβιάζουν την παρούσα πολιτική.

 

10. Ποια είναι τα δικαιώματά σας;

Ως υποκείμενο των δεδομένων έχετε τα ακόλουθα δικαιώματα:

 • Το δικαίωμα πρόσβασης

Μπορείτε ανά πάσα στιγμή να ενημερωθείτε από εμάς για τα προσωπικά σας δεδομένα που διατηρούμε, και να έχετε πρόσβαση σε αυτά.

 • Το δικαίωμα στη διόρθωση δεδομένων

Έχετε τη δυνατότητα να απευθυνθείτε σε εμάς για να διορθώσουμε τα δεδομένα που είναι ανακριβή ή ελλιπή.

 • Το «δικαίωμα στη λήθη»

Εφόσον δεν μας υποχρεώνει κάποιο νομοθετικό πλαίσιο να διατηρήσουμε τα δεδομένα που διατηρούμε και σχετίζονται με εσάς, μπορείτε να μας ζητήσετε να τα διαγράψουμε (εκτός εάν η διατήρησή τους επιβάλλεται από το νόμο για φορολογικούς, αποδεικτικούς ή δικαστικούς σκοπούς καθώς και για την δίωξη παράνομων πράξεων).

 • Το δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων

Μπορείτε να μας ζητήσετε να διαβιβάσουμε τα δεδομένα σας σε άλλο φορέα.

 • Το δικαίωμα στην εναντίωση και στον περιορισμό της επεξεργασίας

Σε περίπτωση που διαφωνείτε με τον τρόπο που επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα μπορείτε να αιτηθείτε τη διακοπή ή τον περιορισμό της επεξεργασίας.

 • Τοδικαίωμα άρσηςσυγκατάθεσης

Έχετε το δικαίωμα να αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας στην επεξεργασία των δεδομένων σας ανά πάσα στιγμή.

 

Το ΠΕγΑΕτΠ θα καταβάλει κάθε προσπάθεια να απαντήσει στο αίτημα που θα υποβάλλετε χωρίς καθυστέρηση και σε κάθε περίπτωση εντός μηνός από την παραλαβή του.  Η εν λόγω προθεσμία παρατείνεται για δύο ακόμα μήνες, εφόσον είναι απαραίτητο λαμβάνοντας υπόψη την πολυπλοκότητα του αιτήματος και το πλήθος των αιτημάτων. Το ΠΕγΑΕτΠ θα σας ενημερώσει για την εν λόγω παράταση εντός μηνός από την παραλαβή του αιτήματος, καθώς και για τους λόγους της καθυστέρησης. Εάν έχετε υποβάλει το αίτημα με ηλεκτρονικά μέσα, η ενημέρωση παρέχεται, εάν είναι δυνατόν, με ηλεκτρονικά μέσα, εκτός εάν εσείς ζητήσετε κάτι διαφορετικό.

Εφόσον το ΠΕγΑΕτΠ ικανοποιήσει αίτημά σας α) για περιορισμό επεξεργασίας των δεδομένων σας ή β) για άρνηση επεξεργασίας των δεδομένων σας ή γ) για διαγραφή των δεδομένων σας από τα αρχεία του  και εφόσον αυτά είναι απαραίτητα για την κατάρτιση ή τη συνέχιση και εκτέλεση σύμβασης, τότε αυτό συνεπάγεται αυτοδίκαια είτε την καταγγελία από εσάς της αντίστοιχης σύμβασης ή τη μη δυνατότητα επεξεργασίας του σχετικού σας αιτήματος.

Το ΠΕγΑΕτΠ έχει σε κάθε περίπτωση δικαίωμα να αρνηθεί την ικανοποίηση του αιτήματός σας για περιορισμό της επεξεργασίας ή διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων, εάν η επεξεργασία  αυτή είναι απαραίτητη για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νόμιμων δικαιωμάτων του ή την εκπλήρωση υποχρεώσεών του.

Οι ανωτέρω υπηρεσίες παρέχονται δωρεάν. Σε περίπτωση, ωστόσο, που τα αιτήματά σας είναι προδήλως αβάσιμα, υπερβολικά ή επαναλαμβανόμενα, το ΠΕγΑΕτΠ δύναται είτε να επιβάλει εύλογο τέλος, ενημερώνοντάς σας σχετικά, είτε να αρνηθεί να ανταποκριθεί σε αυτά.

Για να ασκήσετε τα δικαιώματά σας μπορείτε

να μας στείλετε email στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@eel.uoa.gr

 

11. Ανάκληση της συγκατάθεσης

 

Έχετε το δικαίωμα να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή.  Η ανάκληση της συγκατάθεσης σας δε θίγει τη νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε σε αυτή  και έγινε  πριν  της ανάκλησής της.

 

12. Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων

 

Υπεύθυνος προστασίας προσωπικών δεδομένων είναι το ΕργΠΕ-ΕΚΠΑ με τα εξής στοιχεία επικοινωνίας:

 • Διεύθυνση Έδρας: Παιδαγωγικό Τμήμα Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης , Φιλοσοφική Σχολή (γραφείο 522), Πανεπιστημιούπολη, 15784, Αθήνα
 • Τηλέφωνο: 2107277567
 • E – mail: info@eel.uoa.gr

 

13. Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

 

Έχετε δικαίωμα να υποβάλλετε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr), η οποία είναι η αρμόδια εποπτική αρχή για την προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων και ελευθεριών των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των προσωπικών τους δεδομένων του, εφόσον θεωρείτε ότι προσβάλλονται τα δικαιώματά σας με οποιοδήποτε τρόπο.

 

 

14. Ισχύς Πολιτικής Ασφάλειας και Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

 

Η παρούσα Πολιτική δημοσιεύθηκε από το ΠΕγΑΕτΠ στις 19/1/2023 και υπόκειται σε περιοδική βελτίωση και αναθεώρηση.

 

Τυχόν αλλαγές στην παρούσα Πολιτική θα έχουν εφαρμογή στις πληροφορίες που συλλέγονται, από την ημερομηνία  που θα δημοσιευθεί η αναθεωρημένη έκδοση, καθώς και στις υπάρχουσες πληροφορίες, τις οποίες κατέχουμε. Η χρήση της ιστοσελίδας μετά τη δημοσίευση αλλαγών, συνεπάγεται την αποδοχή από εσάς, των αλλαγών αυτών.

 

 

 

 

Share This
Μετάβαση στο περιεχόμενο