Εκπαιδευτικά Σενάρια

Έξι Εκπαιδευτικά Σενάρια για την ενσωμάτωση της Επιστήμης των Πολιτών σε σχολικά προγράμματα και δράσεις Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης/ Εκπαίδευσης για την Αειφόρο Ανάπτυξη

Το Εργαστήριο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΕργΠΕ) του ΕΚΠΑ, αναγνωρίζοντας την αξία της σύζευξης ΕτΠ και ΠΕ/ΕΑΑ και επιδιώκοντας την προώθησή της στα σχολεία, οργάνωσε και υλοποίησε ένα εξαμηνιαίο επιμορφωτικό πρόγραμμα για εκπαιδευτικούς και φορείς της ΠΕ/ΕΑΑ, στο πλαίσιο του οποίου δημιουργήθηκαν έξι εκπαιδευτικά σενάρια. Στο πλαίσιο του επιμορφωτικού προγράμματος, αξιοποιήθηκε η έννοια του «εκπαιδευτικού σεναρίου» από τους συμμετέχοντες εκπαιδευτικούς ως εργαλείο συνεργατικού σχεδιασμού και περιγραφής καινοτόμων εκπαιδευτικών δράσεων με στόχο την ενσωμάτωση της ΕτΠ στην ΠΕ/ΕΑΑ και ως μέσο ανάπτυξης προβληματισμού, αναστοχασμού και διευκόλυνσης της συζήτησης σχετικά με επιλογές τους σε θέματα επιστημονικού περιεχομένου, παιδαγωγικής και χρήσης των τεχνολογιών και εφαρμογών των Παρατηρητηρίων Πολιτών (ΠΠ).

 

Για τη δημιουργία τους
Σχεδιάστηκε ένα πρότυπο (template) εκπαιδευτικού σεναρίου με τη συμβολή εκπαιδευτικών. Σε ομάδες των 3 ή 4 οι εκπαιδευτικοί συνεργάστηκαν, επεξεργάστηκαν τις ιδέες που μοιράστηκαν, συζήτησαν πάνω σε διαφορετικές επιλογές και αποτύπωσαν τις προτάσεις τους σε ολοκληρωμένα σχέδια, χρησιμοποιώντας ως πλαίσιο περιγραφής το πρότυπο σεναρίου που τους δόθηκε. Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας τα σενάρια παρουσιάστηκαν και πραγματοποιήθηκε ανατροφοδότηση από τους ερευνητές/ εκπαιδευτικούς και τους υπόλοιπους συμμετέχοντες.

Η έννοια του εκπαιδευτικού σεναρίου
Μια σχετικά γενική χρήση του όρου «εκπαιδευτικό σενάριο» κινείται γύρω από την ιδέα ενός γραπτού κειμένου στο οποίο περιγράφεται με όσο το δυνατόν μεγαλύτερη ακρίβεια μια εκπαιδευτική δράση ή παρέμβαση, που σχεδιάζεται (ή θα μπορούσε να σχεδιαστεί) για να υλοποιηθεί σε έναν συγκεκριμένο εκπαιδευτικό πληθυσμό μέσα σε ένα προκαθορισμένο εκπαιδευτικό πλαίσιο, με σκοπό την κάλυψη καθορισμένων μαθησιακών αναγκών για την επίτευξη σειράς εκπαιδευτικών στόχων.

 

Τα 6 εκπαιδευτικά σενάρια

• Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση: 1ο, 2ο και 3ο σενάριο
• Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση: 4ο, 5ο και 6ο σενάριο.
Καθένα από τα έξι σενάρια προβλέπει την υλοποίηση εκπαιδευτικών δράσεων και τη μάθηση με διερεύνηση σε αντίστοιχα έξι διακριτά και διαφορετικής κλίμακας θεματικά πεδία και πλαίσια εφαρμογής. Τα σενάρια αναπτύσσονται σε αστικό περιβάλλον με τους/τις μαθητές/τριες να τίθενται απέναντι σε πραγματικά προβλήματα του άμεσου τοπικού περιβάλλοντος. Όσον αφορά την αξιοποίηση τεχνολογιών και εργαλείων από τα ΠΠ που συμμετέχουν στο έργο Cos4Cloud, γίνεται χρήση της ψηφιακής εφαρμογής Pl@ntNet (στα σενάρια 1, 3, 4, 5) και συμπληρωματικά του Natusfera (σενάριο 4) για τη βιοποικιλότητα και με την εφαρμογή του OdourCollect (σενάρια 2, 3, 6) για τη ρύπανση από τις οσμές.

Τα πεδία ανάπτυξής τους

  • Περιαστικό πράσινο
  • Σχολικός κήπος
  • Γειτονιά
  • Βιομηχανικός χώρος
  • Αστικά ρέματα
  • Πόλη
Share This
Μετάβαση στο περιεχόμενο