Εκπαιδευτικό σενάριο αξιοποίησης ψηφιακών εργαλείων Pl@ntNet και OdourCollect

1 Φεβρουαρίου, 2023

AaBb

  • Σχολείο: 4ο Δημοτικό Σχολείο Καισαριανής
  • Δήμος/ περιοχή: Καισαριανή
  • Τάξεις: ΣΤ’
  • Ηλικίες μαθητών/ τριών: 12 ετών
  • Αριθμός μαθητών/ τριών: 20
  • Υπεύθυνη εκπαιδευτικός: Μαρία Κυριακίδου
  • Έτος : 2022
  • Διδακτικές ώρες: 7
  • Πλατφόρμα Παρατηρητήριο Πολιτών (Π.Π.): Pl@ntNet, OdourCollect, ChoiCo

Το συγκεκριμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα αποτελεί  ένα εκπαιδευτικό σενάριο 7 δια ζώσης διδακτικών ωρών σε μικτό μοντέλο διδασκαλίας (σύγχρονο και ασύγχρονο) που υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του Εργαστηρίου Δεξιοτήτων, υπό της Θεματικής Ενότητας «Φροντίζω το Περιβάλλον». Αποτελεί μέρος διπλωματικής ερευνητικής εργασίας του ΔΠΜΣ «Ψηφιακός Μετασχηματισμός και Εκπαιδευτική Πράξη». Αφορά μελέτη περίπτωσης που διερευνά την αξιολόγηση της μάθησης για την Π.Ε. (Περιβαλλοντική Εκπαίδευση) των αναφερόμενων Ψηφιακών Εργαλείων της Επιστήμης των Πολιτών στο τυπικό πλαίσιο εκπαίδευσης και τη μετέπειτα παιγνιοποίηση των εργαλείων αυτών στο ανοιχτό διαδικτυακό λογισμικό ChoiCo του Εργαστηρίου Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας του Ε.Κ.Π.Α.

Αυτό το εκπαιδευτικό σενάριο σχεδιάστηκε:
1) Για να καλλιεργήσει την περιβαλλοντική ενσυναίσθηση των μαθητών μέσω της παρατήρησης και της καταχώρισης παρατηρήσεων με τη χρήση των Ψ.Ε. των Παρατηρητηρίων Πολιτών της Επιστήμης των Πολιτών
2) Να αναδείξει τη σημαντικότητά τους σε σχέση με την επίγνωσή τους αλλά και την ανάληψη προσωπικής ευθύνης αναφορικά με τα προβλήματα του περιβάλλοντα χώρου τους και φυσικά στην αναζήτηση τρόπων επίλυσης πιθανών προβλημάτων του.
3) Να ενισχύσει τεχνολογικά και να μετασχηματίσει την όλη εκπαιδευτική εμπειρία τους από τα Παρατηρητήρια Πολιτών σε περιβάλλον παιγνιοποίησης ChoiCo.

 Οι δραστηριότητες, που σχεδιάστηκαν σε πλαίσιο ομαδοσυνεργατικής δράσης ετερογενών ομάδων και ακολουθώντας τη μεθοδολογία του Design Thinking, στόχευσαν σταδιακά στην ολοκλήρωση των 4 φάσεων αυτής της μεθοδολογίας : 1. Ανακάλυψη του προβλήματος 2. Ορισμός του προβλήματος, 3. Ανάπτυξη λύσης 4. Παράδοση Λύσης.

Για την φάση, αφού προηγήθηκε ένα εισαγωγικό πλαίσιο πληροφόρησης για τους 17 στόχους της Βιώσιμης Ανάπτυξης, προβλέφθηκαν δραστηριότητες εξοικείωσης και διερεύνησης των ψηφιακών εργαλείων σε ελεύθερο πλαίσιο, πρώτα αξιοποιώντας το σχολικό περιβάλλον (σχολικός κήπος και αυλή) με την παρουσία του εκπαιδευτικού κι έπειτα το περιβάλλον που αφορά στον κάθε μαθητή ξεχωριστά και αντιστοιχεί στη συνήθεις διαδρομές του από το σπίτι στο σχολείο, στο φροντιστήριο, στις αθλητικές κ.ά. δραστηριότητες. Δημιουργήθηκαν  οι αντίστοιχες ομάδες μαθητών στην πλατφόρμα του Pl@ntnet, προκειμένου να καταχωρίζονται οι παρατηρήσεις τους ανά ομάδα και να εξασφαλίζεται ο μεταξύ τους συγχρονισμός και συνεργατικότητα. Για το Odour Collect αξιοποιήθηκε ο χάρτης του ψηφιακού εργαλείου Padlet, ώστε να καταχωριστούν όλες οι οσμές των παιδιών σε πραγματικό χώρο, ενώ ανά πάσα στιγμή να βρίσκονται προσβάσιμο προς όλες τις ομάδες των μαθητών για τις μετέπειτα φάσεις του εκπαιδευτικού σεναρίου. Τα παιδιά κράτησαν ημερολόγιο παρατήρησης το οποίο και μοιράστηκαν στο ιστολόγιο της ηλεκτρονικής σχολικής τάξης κάτω από την εκφώνηση της σχετικής δραστηριότητας.
Στη 2η φάση των δραστηριοτήτων οι μαθητές συμμετείχαν σε ενδιαφέρουσες συζητήσεις σχετικά με την εμπειρία τους, δημιουργώντας νοητικούς χάρτες κι εντοπίζοντας τα προβλήματα της περιβαλλοντικής ποιότητας προκειμένου να προτείνουν πιθανές λύσεις ή βελτιωτικές προσεγγίσεις.
Στην 3η και 4η φάση των δραστηριοτήτων τα παιδιά εισήλθαν στο περιβάλλον ChoiCo, όπου κλήθηκαν να τροποποιήσουν ένα «μισοψημένο» παιχνίδι που δημιουργήθηκε από την εκπαιδευτικό, φτιάχνοντας, ανά ομάδα, τη δική τους, νέα εκδοχή του παιχνιδιού, βασισμένα πάντοτε στην πρότερη εμπειρία τους από τα ψηφιακά εργαλεία της Επιστήμης των Πολιτών. Στόχος ήταν να αποτελέσει το παιχνίδι που θα δημιουργήσουν έναν τρόπο περιβαλλοντικής ενημερότητας και ενσυναίσθησης αλλά και έναν χώρο προτεινόμενων λύσεων για την επίλυση προβλημάτων.

Γίνετε μέλος του Δικτύου μας

Share This
Μετάβαση στο περιεχόμενο